Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rejestr transakcji, tryb dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej U 10/05

18 grudnia 2006 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Krajowej Rady Notarialnej dotyczący rejestru transakcji i trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

Trybunał orzeknie w sprawie zgodności § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 roku w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz z art. 13 powołanej wyżej ustawy w związku z art. 92 ust. 1 i art. 7 Konstytucji.

Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł zawiera delegację do określenia w drodze rozporządzenia m.in. wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z tego rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, a także trybu przekazywania Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach, przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji. Przepis ten nie wskazuje na żadne formy, w jakich ma być prowadzony rejestr transakcji i w jakiej formie mają być dostarczane dane z tego rejestru do Generalnego Inspektora. Tym samym nie dyskryminuje żadnej z form dostarczania danych z rejestru, w tym także formy papierowej. Zdaniem wnioskodawcy taką interpretację potwierdza art. 11 ust. 1 powyższej ustawy. Zgodnie z nim przekazywanie danych z rejestru może się odbywać także z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji. Oznacza to, że formą przekazu elektronicznego jest forma drugorzędną wobec papierowej. Natomiast kwestionowany przepis rozporządzenia ogranicza formy prowadzenia rejestru i przekazywania zawartych w nim danych, narzucając elektroniczną formę przekazu informacji, czego nie wymaga ustawowa delegacja. Zdaniem wnioskodawcy nastąpiło więc przekroczenie delegacji ustawowej.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Bohdan Zdziennicki.