Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 27/03

31 stycznia 2005 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjna spółki Przedsiębiorstwa Usług Morskich "Gdańsk-Pilot" sp. z o. o. w sprawie zgodności art. 47928 § 3 i art. 47935 § 2 kodeksu postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na skarżącego karę pieniężną za niewykonanie jego wcześniejszej decyzji merytorycznej. Skarżąca spółka złożyła odwołanie od decyzji nakładającej na nią karę pieniężną do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego, żądając uchylenia jej w całości. Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2002 r. odwołanie odrzucił, stwierdzając, iż nie spełnia ono wymogów zawartych w art. 47928 K.p.c. Zgodnie z art. 47928 § 3 K.p.c. odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powinno "zawierać wniosek o zmianę decyzji w całości lub w części". Oznacza to, że niedopuszczalne jest wniesienie wniosku o uchylenie decyzji. Skarżąca spółka wniosła na to postanowienie zażalenie, które zostało jednak odrzucone, gdyż - jak wskazano w uzasadnieniu - od postanowień Sądu Antymonopolowego (nawet tych kończących postępowanie w sprawie) nie przysługuje zażalenie, a jedynym środkiem odwoławczym jest kasacja do Sądu Najwyższego (art. 47935 § 2 K.p.c.). W rezultacie odwołanie Przedsiębiorstwa Usług Morskich "Gdańsk-Pilot" sp. z o. o. nie doczekało się merytorycznego rozstrzygnięcia.

Zdaniem skarżącej spółki kwestionowane regulacje prawne zamykają drogę do kontroli legalności postanowień Sądu Antymonopolowego kończących postępowanie w sprawie. Art. 47928 § 3 i art. 47935 § 2 K.p.c. godzą w prawo do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji). Naruszają także zasadę dwuinstancyjności postępowania sądowego (art. 78 Konstytucji) oraz prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych przez sąd pierwszej instancji (art. 176 ust. 1 Konstytucji).

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Janusz Niemcewicz.