Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakres delegacji ustawowe P 11/03

12 lipca o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Elblągu dotyczące wprowadzenia kas rejestrujących.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie kas rejestrujących z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji.

Pytanie o konstytucyjność zaskarżonego przepisu łączy się ze sprawą Zbigniewa S. Urząd skarbowy, opierając się na kwestionowanym przepisie, oskarżył go m.in. o nie wprowadzenie w przewidzianym terminie kasy rejestrującej, spowodowało naruszenie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i naraziło na straty Skarb Państwa. Zdaniem Sądu obowiązujące przepisy nie dawały uprawnień Ministrowi Finansów do wyznaczenia wysokości obrotów obligujących do rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przepisy pozwalały tylko na doprecyzowanie zasad, warunków i trybu odliczenia od podatku kwot wydatkowanych przy nabyciu kas rejestrujących. Minister Finansów mógł także zwolnić niektórych podatników z obowiązku rozpoczęcia ewidencji z wykorzystaniem kas. Sąd uważa, że danie Ministrowi możliwości zwolnienia podatników nie jest równoznaczne z przerzuceniem na organ wykonawczy, (Ministra Finansów) możliwości wskazywania podmiotów zobowiązanych do rozpoczęcia ewidencji z pomocą kas. Minister nie mógł więc określać wysokości obrotów dla grup podatników i w konsekwencji powodować ich odpowiedzialność podatkową (w przypadku nie wywiązania się z obowiązku rozpoczęcia ewidencji) oraz karno- skarbową. W ocenie Sądu Rejonowego obowiązujące przepisy nie dawały podstaw do określenia przez Ministra Finansów dla wszystkich podatników terminów obligujących do rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Gdyby ustawodawca chciał określić wartość obrotów zobowiązujących do zastosowania kas, uczyniłby to w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a tego nie zrobił.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Janusz Niemcewicz.