Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy SK 20/04

12 grudnia o godz. 14.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne Zdzisława W., Stanisława M., Józefa M. dotyczące prawa do świadczenia pieniężnego za deputat węglowy.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: 
- art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji;
- art. 55 powyższej ustawy z art. 67 ust. 1 Konstytucji;
- art. 42 i art. 55 powyższej ustawy z art. 32 Konstytucji;
- ustawy z dnia 21 grudnia 2001 roku o zmianie ustawy, która zmienia istotną treść art. 55 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dostosowywaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych oraz jej aktu wykonawczego - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 roku w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych z art. 67 ust. 1 Konstytucji.

Skarżący posiadali prawo do świadczenia pieniężnego za deputat węglowy. Zmiany przepisów ograniczyły krąg uprawnionych do korzystania z tego świadczenia wyłącznie do emerytów i rencistów z kopalń całkowicie likwidowanych. Wyłączyły natomiast byłych pracowników przedsiębiorstw robót górniczych. W konsekwencji skarżący utracili prawo do świadczeń. Wielu emerytów i rencistów skierowało w związku z tym sprawy do sądów. Niejednoznaczność regulacji prawnych i przepisów wykonawczych, a przez to niejasności interpretacyjne, spowodowały również rozbieżności w orzeczeniach sądów. Część spraw znajdujących się w toku postępowania w latach 2000 - 2001, rozstrzygana była w sądach II instancji w latach 2002 - 2003, a w tym właśnie czasie przepisy uległy zmianie. Skarżący uważają, że różnicowanie obywateli uprawnionych do otrzymania takiego ekwiwalentu według niejasnych i dowolnych kryteriów jest sprzeczne z Konstytucją.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Janusz Niemcewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.