Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność za wykroczenie SK 38/03

18 maja 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Ireny i Roberta N. w sprawie zgodności art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia z art. 2, art. 45 i art. 78 Konstytucji.

Art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia stanowi, że "prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie". Postanowienie o uchyleniu mandatu staje się prawomocne z chwilą wydania i nie podlega zaskarżeniu.

Zdaniem skarżących na każde orzeczenie kończące postępowanie powinno służyć zażalenie. Pozbawienie stron - tj. uczestników zdarzenia, w wyniku którego obywatel został ukarany mandatem - środka odwoławczego od orzeczenia sądu narusza konstytucyjnie gwarantowane prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy (art. 45 Konstytucji). Uniemożliwia również właściwą kontrolę orzeczeń pierwszej instancji przez sądy wyższej instancji, przez co narusza art. 78 Konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczyć sędzia TK Jerzy Ciemniewski, a sprawozdawcą będzie Prezes TK Marek Safjan.