Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia działaczy związkowych P 7/02

7 kwietnia 2003 r. o godz. 11:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Gdańsku w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy o związkach zawodowych. Trybunał Konstytucyjny orzeknie o zgodności art. 32 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych z art. 32 Konstytucji.

Zgodnie z art. 32 ustawy o związkach zawodowych "pracodawca nie może bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem będącym członkiem zarządu lub komisji rewizyjnej zakładowej organizacji związkowej w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu". Sąd Rejonowy w Gdańsku podczas rozpatrywania sprawy powziął wątpliwości co do zgodności tego przepisu z konstytucyjnie gwarantowaną zasadą równości obywateli wobec prawa (art. 32 Konstytucji).

W ocenie sądu powyższe zróżnicowanie prowadzi do rażących różnic w statusie prawnym pracowników. Inaczej bowiem kształtuje się sytuacja prawna pracowników będących działaczami związkowymi oraz tych, którzy nie są członkami wskazanych organów zakładowej organizacji związkowej. Ci ostatni, w sytuacji otrzymania wypowiedzenia ze strony pracodawcy znajdują się w znacznie gorszej sytuacji. Zdaniem Sądu rozwiązanie takie jest niezasadne - jednocześnie narusza ono wyrażoną w art. 2 Konstytucji zasadę sprawiedliwości.

Sąd Rejonowy zauważa, iż w orzecznictwie Sądu Najwyższego wielokrotnie podkreślano, iż odmowa przywrócenia do pracy działacza związkowego wymaga szczególnego uzasadnienia - nie wystarcza ogólnikowe powołanie się na zasady współżycia społecznego. W ten sposób możliwość rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę z działaczem związkowym ma charakter iluzoryczny, a ochrona tych pracowników staje się praktycznie bezwzględna.

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Marian Zdyb, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Jerzy Ciemniewski.