Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kadencja członków Rady Polityki Pieniężnej K 26/03

24 listopada 2003 r. o godz. 12:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Marszałka Sejmu w sprawie zbadania konstytucyjności niektórych przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim, dotyczących długości trwania kadencji członków Rady Polityki Pieniężnej.

Art. 13 ust. 7 ustawy o Narodowym Banku Polskim przewiduje, że w razie konieczności uzupełnienia składu Rady Polityki Pieniężnej, organy powołujące dokonują wyboru na opróżnione w trakcie kadencji miejsce, nie później niż w ciągu 3 miesięcy. Drugie zdanie tego przepisu (art. 13 ust. 7 zd. 2) brzmi: "Członek Rady powołany w tym trybie pełni swoje funkcje do końca kadencji, na którą powołany był jego poprzednik". Zdaniem wnioskodawcy norma ta jest niezgodna z konstrukcją określoną w art. 227 ust. 5 Konstytucji

Marszałek Sejmu uważa, że analizując treść i znaczenie przepisu art. 227 ust. 5 Konstytucji, w zakresie, w jakim stwierdza, iż w skład Rady Polityki Pieniężnej oprócz Prezesa NBP wchodzą "osoby (...) powoływane na 6 lat" odwołać się należy do wykładni gramatycznej. Można na jej podstawie wnioskować, iż przepis ten określa indywidualną kadencję poszczególnych członków Rady, którzy mają być powoływani na 6 lat. Rozwiązanie ustawowe, zgodnie z którym okres pełnomocnictw członków Rady Polityki Pieniężnej przyporządkowany jest kadencji tego organu, narusza więc konstytucyjną zasadę indywidualnej kadencji członków RPP.
Rozprawie będzie przewodniczył Wiceprezes TK Andrzej Mączyński, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.