Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ulgi budowlane P 13/02

3 grudnia 2002 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulujących zagadnienia związane z ulgami budowlanymi.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne, czy przepis art. 27a ust. 17 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2001 roku jest zgodny z art. 2 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Spór pomiędzy podatnikami, a organami podatkowymi dwóch instancji dotyczy sposobu wyliczenia kwoty pomniejszającej przysługującą podatnikom odliczeń. Kwoty te obliczane są na podstawie przepisów regulujących dokonywanie ulg budowlanych. Teoretycznie możliwe są trzy rozwiązania spornego problemu. Wnioskodawca zwraca uwagę, że przy braku powszechnie obowiązującej wykładni ustaw, zakwestionowany przepis nieuchronnie prowadzi do rozbieżności w orzecznictwie administracyjnym i sądowym. Stan taki zagraża poczuciu bezpieczeństwa prawnego podatników i godzi w autorytet organów państwowych.

Naczelny Sąd Administracyjny wyraził w swoim pytaniu opinię, iż kwestionowany przepis skonstruowany jest w sposób niezgodny z zasadami "przyzwoitej legislacji". Zdaniem NSA niejasność i brak precyzji sformułowania art. 27a ust. 17 pkt 1 stanowić może "pułapkę dla obywateli". Skuteczność tej pułapki potęguje rozproszenie materii dotyczącej zwolnienia od podatku "dochodu ze sprzedaży" w kilku przepisach (art. art. 10, 21, 27a, 28 kwestionowanej ustawy), z których każdy i tak jest niezwykle rozbudowany. Stan taki jest niezgodny z zasadą demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji).

NSA wskazuje również, że w określonych sytuacjach kwestionowany przepis prowadzi do naruszenia konstytucyjnej zasady równości obywateli wobec prawa (art. 32 ust 1 Konstytucji). Pomniejszenie kwoty przysługujących odliczeń nie dotknie bowiem podatnika, który już wcześniej (przed sprzedażą) skorzystał z "dużej" ulgi budowlanej. Także podatnik, który posiada dostateczne środki finansowe na pokrycie wydatków wystarczających do wykorzystania tej ulgi może następnie dokończyć inwestycję środkami zwolnionymi od podatku, bez narażania się na sankcję sprowadzającą się w praktyce do pozbawienia niektórych podatników jednej z dwóch - niezależnych od siebie ulg podatkowych.

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Andrzej Mączyński.