Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Świadczenie pielęgnacyjne. K 27/13

5 grudnia 2013 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący świadczenia pielęgnacyjnego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z zasadami zaufania do państwa i prawa oraz ochrony praw nabytych wynikającymi z art. 2 konstytucji.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich napływały liczne pisma od osób, które na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (dalej:  ustawa świadczeniowa) pobierały świadczenie pielęgnacyjne. Piszący podnosili, że na skutek zmiany przepisów dokonanych ustawą z 7 grudnia 2012 r, o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw zachowali prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w dotychczasowej wysokości jedynie do 30 czerwca 2013 r. Podkreślali, że prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nabyli na podstawie ostatecznych bezterminowych decyzji administracyjnych.  Zmiana warunków nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i wprowadzenie nowych warunków uprawniających do ubiegania się o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego spowodowała, że znaczna część osób pobierających obecnie świadczenie została pozbawiona do niego  prawa i nie spełniła warunków wymaganych do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zdaniem Rzecznika na skutek zmian w ustawie świadczeniowej, dotyczących w szczególności modyfikacji warunków nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, doszło do ingerencji w prawa nabyte, a także do naruszenia zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Andrzej Wróbel, sprawozdawcą będzie sędzia TK Leon Kieres.