Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Siedziby i obszary właściwości prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych. U 10/13

22 maja 2014 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący siedzib i obszarów właściwości prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości w zakresie, w jakim:
a) ustalony w pkt 1 obszar właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku nie obejmuje obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce,
b) ustalony w pkt 6 obszar właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi nie obejmuje obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Płocku,
c) w ustalonym w pkt 10 obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie pozostawiony został obszar właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz Prokuratury Okręgowej w Płocku;
2) § 3 rozporządzenia wymienionego w punkcie pierwszym w zakresie, w jakim, w ustalonym:
a) w pkt 1 obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku, nie przewiduje utworzenia Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce,
b)w pkt 6 obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi, nie przewiduje utworzenia Prokuratury Okręgowej w Płocku,
c) w pkt 10 obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie:
- w lit. a - tworzy Prokuraturę Okręgową w Ostrołęce,
- w lit. b - tworzy Prokuraturę Okręgową w Płocku;
3) § 3 rozporządzenia wymienionego w punkcie pierwszym w zakresie, w jakim:
a) w ustalonym w pkt 2 lit. b obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Elblągu, utworzonej w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, pozostawiony został obszar właściwości Prokuratury Rejonowej w Działdowie,
b) ustalony w pkt 6 obszar właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi nie obejmuje obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej w Działdowie;
4) przepisu § 5 rozporządzenia wymienionego w punkcie pierwszym w zakresie, w jakim, w ustalonym:
a) w pkt 5 obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Elblągu, tworzy - w lit. b - Prokuraturę Rejonową w Działdowie,
b) w pkt 26 obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Płocku, nie przewiduje utworzenia Prokuratury Rejonowej w Działdowie
z art. 17 ust. 12 i ust. 13 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze oraz z art. 92 ust. 1 konstytucji.

Zdaniem Prokuratora Generalnego dotychczas nie zostały wprowadzone zmiany dotyczące właściwości miejscowej prokuratur, wymagane przepisami ustawy o prokuraturze, polegające na przeniesieniu z obszaru właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie: Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce - do obszaru właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku i Prokuratury Okręgowej w Płocku - do obszaru właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi oraz na przeniesieniu Prokuratury Rejonowej w Działdowie z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Elblągu (tj. apelacji gdańskiej) do obszaru właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi.

Zdaniem Prokuratora Generalnego zakwestionowane przepisy rozporządzenia w sprawie prokuratur z 2010 r., w zakresach podanych w zaskarżeniu, nie odpowiadają merytorycznej treści art. 17 ust. 12 ustawy o prokuraturze, której wykonaniu służy akt wykonawczy wydany na podstawie art. 17 ust. 13 tej ustawy. W związku z tym rozporządzenie w sprawie prokuratur z 2010 r. ustalające właściwość miejscową Prokuratur Apelacyjnych w: Białymstoku, Łodzi i Warszawie, a także w Elblągu i Płocku w części dotyczącej obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej w Działdowie, są sprzeczne z art. 17 ust. 12 ustawy o prokuraturze, a zatem z treścią wytycznych do aktu wykonawczego, wydanego na podstawie art. 17 ust. 13 ustawy o prokuraturze.

Prokurator Generalny wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż prowadzona w tej sprawie korespondencja z Ministrem Sprawiedliwości nie doprowadziła do zmiany stanu prawnego.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Piotr Tuleja, sprawozdawcą będzie sędzia TK Andrzej Wróbel.