Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kierowanie przez banki wierzytelności do postępowania egzekucyjnego z pominięciem sądowego postępowania rozpoznawczego P 45/12

14 kwietnia 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne  Sądu Rejonowego w Koninie Wydział V Gospodarczy dotyczące kierowania przez banki wierzytelności do postępowania egzekucyjnego z pominięciem sądowego postępowania rozpoznawczego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 96, art. 97, art. 98 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe z art. 2, art. 9, art. 32, art. 45, art. 91, art. 175, art. 177 konstytucji i art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Zdaniem sądu pytającego kwestionowana regulacja uprawnia banki do kierowania swoich wierzytelności do postępowania egzekucyjnego z pominięciem fazy sądowego postępowania rozpoznawczego. To rozwiązanie, powoduje brak równowagi między stronami stosunku prawnego poprzez silniejszą pozycję banku, co jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości. W ocenie sądu pytającego, nie ma jakichkolwiek podstaw, aby uprzywilejowywać podmioty takie jak banki w uproszczonym dochodzeniu roszczeń wobec ich klientów. Taka sytuacja rodzi przekonanie społeczne, iż podmiot prawny o dużej sile ekonomicznej może korzystać z rozwiązań prawnych, które uprzywilejowują go w stosunku do innych podmiotów, z uwagi na jego  znaczne   możliwości  finansowe.  

Art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności stanowi, iż każdy ma prawo do rzetelnego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym. Procedura nadania bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności - zdaniem sądu pytającego - nie spełnia norm konwencji. Osoby podpisujące bankowy tytuł egzekucyjny nie wypełniają bowiem funkcji sądowniczej, a zakres rozpoznawania sprawy w postępowaniu klauzulowym nie obejmuje merytorycznej kontroli wystawionego bankowego tytułu egzekucyjnego.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Liszcz.