Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Gry hazardowe; gry bez koncesji; kary. P 32/12

21 października 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczące gier hazardowych (gry bez koncesji).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności przepisów art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych w zakresie, w jakim dopuszczają stosowanie wobec tej samej osoby fizycznej, za ten sam czyn kary pieniężnej i odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe ( art. 107 § 1) lub wykroczenie skarbowe (art. 107 § 4) ustawy z dnia 10 września 1999 roku - Kodeks karny skarbowy z art. 2, art. 30 i art. 32 ust. 1 konstytucji.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, art. 89 ustawy o grach losowych ma charakter wyłącznie represyjny. Odpowiedzialność administracyjna uczestnika gry hazardowej jest surowsza niż przewidziana w przepisach karnych, gdyż oderwana została od okoliczności wyłączających winę. Ponadto uczestnik podlega karze pieniężnej nawet wtedy, gdy jego udział w grze hazardowej był nieumyślny. Narusza to konstytucyjne zasady równości i sprawiedliwości społecznej.

Niczym nieuzasadnioną represyjność administracyjną oderwaną od winy należy zdaniem sądu pytającego traktować jako naruszenie zakazu pozbawienia godności człowieka co jest niezgodne z art. 30 konstytucji.

W   ocenie   sądu pytającego   kwestionowana   regulacja   narusza   także  konstytucyjną zasadę proporcjonalności zgodnie z którą ingerencja w sferę praw i wolności musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do celów, których ochrona uzasadnia dokonane ograniczenia.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą będzie sędzia TK Andrzej Wróbel.