Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego SK 40/14

12 lipca 2016 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosi wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym dotyczący skargi konstytucyjnej M.W. w sprawie zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w sprawie zgodności art. 43 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z art. 2 i art. 32 konstytucji.

Zakład    Ubezpieczeń    Społecznych   ustalił   skarżącemu   podstawę   wymiaru   zasiłku chorobowego. Jednocześnie odmówił dopłaty do zasiłku chorobowego, wskazując na brak podstaw do jej przyznania. Sąd rejonowy oddalił odwołanie, które skarżący wniósł od powyższej decyzji, a sąd okręgowy oddalił apelację. W uzasadnieniu obu rozstrzygnięć wskazano, że zgodnie z zaskarżonym art. 43 ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku jest możliwe dopiero po upływie trzech miesięcy kalendarzowych od daty zakończenia pobierania ostatniego zasiłku chorobowego lub innych świadczeń wskazanych w ustawie.

W ocenie skarżącego, przyjęta w kwestionowanym przepisie reguła, że przyjęcie nowej, wyższej podstawy wymiaru świadczenia z ubezpieczenia chorobowego uzależnione jest od istnienia przerwy w pobieraniu zasiłku chorobowego wynoszącej co najmniej 3 miesiące kalendarzowe, narusza konstytucyjne prawo do równego traktowania ubezpieczonych.

Zdaniem skarżącego przepis ten w różny sposób traktuje ubezpieczonych, którzy dobrowolnie opłacali składki na ubezpieczenie chorobowe w zależności od tego, czy okresy pomiędzy zasiłkami obejmowały pełne trzy miesiące kalendarzowe jako kolejne po sobie następujące, czy też w przeliczeniu na miesiące roku kalendarzowego sumarycznie czas ten przekraczały, co jest niezgodne z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej.

Przewodniczący składu orzekającego - sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, sprawozdawca - sędzia TK Leon Kieres.