Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady rozpoznawania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych K 28/15

12 lipca 2016 r. o godz. 11:30 Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosi wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym dotyczący wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zasad rozpoznawania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w sprawie zgodności:

1) art. 6 § 2 zdanie drugie oraz § 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy z art. 32 i art. 63 konstytucji w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,
2) § 10 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych z art. 32 i art. 63 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich prawu wniesienia skargi, wniosku i petycji odpowiada prawny obowiązek udzielenia odpowiedzi przez organ władzy publicznej. Jeśli więc pismo takie zawiera dane pozwalające w sposób jednoznaczny zidentyfikować podmiot je składający, określa przedmiot żądania i zostało skierowane do organu władzy publicznej, organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej oraz dotyczy szeroko pojętej działalności publicznej, to powinno zostać merytorycznie rozpoznane przez ten organ (organizację, instytucję). Natomiast skargi, wnioski i prośby składane przez skazanych do organów wykonujących orzeczenie, na podstawie kwestionowanych przepisów, wymagają dodatkowo uzasadnienia w stopniu umożliwiającym rozpoznanie, w szczególności, dołączenia odpowiednich dokumentów, a także powinny być formułowane w sposób poprawny językowo. Ustawodawca jedynie w stosunku do osób skazanych, w ich relacjach skargowych z organami wykonującymi orzeczenie wprowadził powyższe istotne ograniczenie prawa do skargi, co w ocenie wnioskodawcy jest niezgodne z konstytucją.

Przewodniczący składu orzekającego - sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, sprawozdawca - sędzia TK Leon Kieres.