Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Świadczenia rodzinne - ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka SK 2/16

22 listopada 2016 r. o godz. 13:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną P. K. dotyczącą świadczeń rodzinnych (ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 15b ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 18, art. 32 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 i 2, art. 71 ust. 1 konstytucji.

Decyzją prezydenta miasta odmówiono skarżącemu prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowiło utrzymać w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie organu I instancji. Skargę wniesioną na decyzję SKO Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił, a Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną skarżącego.

Zdaniem skarżącego kwestionowany przepis, poprzez wprowadzenie kryterium obowiązku zgłoszenia się do lekarza przed upływem dziesiątego tygodnia ciąży, narusza konstytucyjną zasadę równości w dostępie do świadczeń rodzinnych związanych z opieką okołoporodową (art. 32 w zw. z art. 18 i art. 71 ust. 1 konstytucji). Kryterium to jest bowiem zdaniem skarżącego nieuzasadnione żadnymi względami medycznymi, a jedynie fiskalnymi.

Prowadzi do dyskryminacji kobiet, które ze względu na fakt urodzenia dziecka i karmienia piersią mają zaburzone cykle miesiączkowe i nie są w stanie - nawet przy szczególnej uwadze - zaobserwować stanu ciąży. Sytuacja ta narusza zdaniem skarżącego art. 71 ust. 1 konstytucji, który nakazuje szczególną troską otaczać rodziny wielodzietne, gdyż najczęściej dla kobiet, które rodzą dzieci w krótkich odstępach czasu i karmią je piersią, dochowanie warunku uzależniającego przyznanie prawa do świadczenia z tytułu urodzenia dziecka od zgłoszenia się do lekarza przed upływem dziesiątego tygodnia ciąży jest trudne do spełnienia.

Przewodniczącym składu orzekającego będzie sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Piotr Tuleja.