Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Waloryzacja odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość P 13/14

9 marca 2017 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie dotyczące waloryzacji odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności  art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  z art. 2 w związku z art. 21 ust. 2 i art. 64 ust. 1 i 2 konstytucji.

Kwestionowany przepis stanowił, że do czasu ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźników zmian cen nieruchomości waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zdaniem sądu pytającego stworzony przez ustawodawcę mechanizm waloryzacji, narusza konstytucyjne zasady sprawiedliwości społecznej, zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz poprawnej legislacji. Zasada państwa prawnego wymaga bowiem stanowienia przez ustawodawcę norm nienagannych z punktu widzenia techniki legislacyjnej, jasnych, precyzyjnych i zrozumiałych dla adresatów. Tymczasem wskaźniki, do których odwołuje się kwestionowany przepis są obliczane w oparciu o wyniki badań cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym oraz badań budżetów gospodarstw domowych. Natomiast ceny nieruchomości – co podkreśla sąd pytający -  kształtują się odmiennie od cen dóbr i usług codziennego użytku.

Sąd pytający ponadto wskazuje, że zakwestionowana regulacja dopuszcza do sytuacji, w której zamiar ustawodawcy o czasowym obowiązywaniu określonego przepisu, poprzez niemożność wykonania innego związanego z nim nakazu ustawowego, przekształca dane unormowanie w regulację o charakterze stałym. Podważa to zaufanie do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz godzi w konstytucyjną zasadę poprawnej legislacji.

Niemożność ustalenia przy pomocy wskaźników zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych słusznego zwaloryzowanego odszkodowania może – zdaniem sądu pytającego - godzić jednocześnie w prawo własności i związane z tym prawo do słusznego odszkodowania oraz w prawo dziedziczenia. Sposób ustalania wskaźników nie gwarantuje bowiem wypłaty uprawnionym słusznego odszkodowania (podlegającego dziedziczeniu), przez co stanowi nieuzasadnione ograniczenie własności w postaci słusznej rekompensaty przyznanej za odjętą własność.

Przewodniczącą składu orzekającego będzie sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka, sprawozdawcą będzie sędzia TK Piotr Pszczółkowski.