Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu; pozbawienie skarżącego prawa do udziału w posiedzeniu sądu w przedmiocie wykonywania środka zabezpieczającego - umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym SK 13/14

22 marca 2017 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosi orzeczenie wydane na posiedzeniu niejawnym dotyczące skargi konstytucyjnej M.W. w sprawie pozbawienia skarżącego prawa do udziału w posiedzeniu sądu w przedmiocie wykonywania środka zapobiegawczego - umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w sprawie zgodności art. 22 par. 1 w związku z art. 204 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy w zakresie w jakim przepis ten pozbawia skarżącego prawa udziału w postępowaniu sądowym w przedmiocie wykonywania środka zapobiegawczego z art. 94 par. 1 k.k., w postaci umieszczenia w zamkniętym oddziale psychiatrycznym z art. 45 ust. 1 konstytucji.

Sąd rejonowy umorzył postępowanie karne wobec skarżącego M.W. decydując jednocześnie o zastosowaniu wobec niego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Czas pobytu skarżącego w zakładzie był kilkakrotnie przedłużany na mocy postanowień sądu rejonowego. Następnie sąd, działając z urzędu, zadecydował o dalszym stosowaniu wobec skarżącego wskazanego środka zabezpieczającego w  warunkach wzmocnienia zabezpieczenia. Postanowienie to zostało zaskarżone przez M.W. i jego obrońcę. Sąd okręgowy utrzymał w mocy postanowienie sądu I instancji.

W ocenie skarżącego na konstytucyjne prawo do sądu składa się uprawnienie do korzystania z rzetelnej procedury sądowej, zgodnej z wymogami sprawiedliwości i jawności, poprzez zapewnienie skarżącemu wysłuchania i osobistego udziału w czynnościach sądowego postępowania wykonawczego.

Art. 22 par. 1 w związku z art. 204 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy narusza zdaniem skarżącego wynikające z art. 45 ust. 1 konstytucji prawo do sądu. Pozbawia go bowiem udziału w posiedzeniu sądu w przedmiocie wykonywania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, a rozstrzygnięcie sądu opiera jedynie na opinii biegłych.

Ponadto kwestionowana regulacja ingeruje, zdaniem skarżącego, w konstytucyjne prawo do wolności osobistej, bowiem zarówno zastosowanie jak i przedłużanie wykonywania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, mimo iż formalnie nie stanowi kary pozbawienia wolności, bez wątpienia skutkuje istotnym ograniczeniem tej sfery konstytucyjnych praw i wolności skarżącego.

Skarżący podkreśla, że ustawodawca dysponuje szerokim zakresem swobody w kształtowaniu procedur sądowych, w tym w stanowieniu wymogów formalnych w celu usprawnienia postępowania, ale w granicach, w jakich nie niweczy to celu danego postępowania.

Przewodniczący składu orzekającego: sędzia TK Leon Kieres, sprawozdawca- sędzia TK Piotr Pszczółkowski.