Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Stosowanie wobec tej samej osoby fizycznej, za ten sam czyn odpowiedzialności za przestępstwo oraz sankcji administracyjno-prawnej P 124/15

20 czerwca 2017 r. o godz. 15:00 Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosi orzeczenie wydane na posiedzeniu niejawnym dotyczące pytania prawnego Sądu Rejonowego w Głubczycach II Wydział Karny w sprawie stosowania wobec tej samej osoby fizycznej, za ten sam czyn odpowiedzialności za przestępstwo oraz sankcji administracyjno-prawnej.

Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosi orzeczenie w sprawie zgodności  art. 271 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny w zakresie w jakim dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby fizycznej, za ten sam czyn odpowiedzialności za przestępstwo i kary pieniężnej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym z art. 2 konstytucji , art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Wątpliwości sądu pytającego wzbudziła dopuszczalność stosowania, wobec tej samej osoby fizycznej za ten sam czyn polegający na wystawieniu dokumentu poświadczającego nieprawdę, odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 271 § 1 ustawy - Kodeks karny (dalej: k.k.) oraz odpowiedzialności administracyjnej o charakterze sankcyjnym w postaci kary pieniężnej przewidzianej w art. 92a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym.

W ocenie sądu, kumulacja odpowiedzialności karnej i administracyjno - karnej będąc przejawem nadmiernego rygoryzmu prawnego, narusza konstytucyjną zasadę państwa prawa. Sąd pytający uważa ponadto, że mamy tu do czynienia z naruszeniem art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zgodnie z którym nikt nie może być ponownie sądzony lub ukarany w postępowaniu przed sądem tego samego państwa za przestępstwo, za które został uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem lub uniewinniony zgodnie z ustawą i zasadami postępowania karnego tego państwa.

Według sądu pytającego, kumulatywne stosowanie sankcji w przypadku zbiegu odpowiedzialności za przestępstwo oraz odpowiedzialności administracyjnej narusza także art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który stanowi, że nikt nie może być ponownie ścigany lub karany za przestępstwo, za które już raz został prawomocnie skazany lub uniewinniony zgodnie z ustawą i procedurą karną danego kraju.

Sąd pytający wskazuje, że administracyjno - karny charakter sankcji przewidzianej w art. 92a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym sprawia, że równoległe stosowanie art. 271 § 1 k.k. może prowadzić do naruszenia zakazu podwójnego karania tej samej osoby za popełnienie tego samego czynu.

Przewodnicząca składu orzekającego: sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka, sprawozdawca- sędzia TK Piotr Pszczółkowski.