Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kodeks postępowania cywilnego - ocena prawidłowości procesu wyboru sędziego, wiceprezesa i prezesa Trybunału Konstytucyjnego K 10/17

11 września 2017 r. o godz. 8:30 Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosi orzeczenie wydane na posiedzeniu niejawnym dotyczące wniosku grupy posłów na Sejm w sprawie oceny prawidłowości procesu wyboru sędziego, wiceprezesa i prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w sprawie zgodności:

1. art. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim dotyczy sprawy oceny prawidłowości procesu wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest niezgodny z art. 194 ust. 1 zdanie 1 w związku z art. 10 konstytucji oraz z art. 2 i art. 7 konstytucji;

2. art. 1 powyższej ustawy w zakresie, w jakim dotyczy sprawy oceny prawidłowości procesu wyboru prezesa oraz wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego jest niezgodny z art. 194 ust. 2 w związku z art. 10 w związku z art. 2 konstytucji oraz z art. 144 ust. 3 pkt 21 w związku z art. 10 konstytucji, a także z art. 7 konstytucji;

3. art. 68 § 1 w związku z art. 67 powyższej ustawy rozumiany w ten sposób, że pozwala na ocenę prawidłowości procesu wyboru prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, który prowadzi do wystawienia dokumentu, o którym stanowi ten przepis, jest niezgodny z art. 194 ust. 2 w związku z art. 10 konstytucji oraz z art. 144 ust. 3 pkt 21 w związku z art. 10 konstytucji oraz z art. 2 i art. 7 konstytucji;

4. art. 325 powyższej ustawy w zakresie, w jakim dopuszcza rozstrzygnięcie o prawidłowości procesu wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest niezgodny z art. 194 ust. 1 zdanie 1 w związku z art. 10 konstytucji oraz z art. 2 i art. 7 konstytucji;

5. art. 325 powyższej ustawy w zakresie, w jakim dopuszcza rozstrzygnięcie o prawidłowości procesu wyboru prezesa oraz wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego jest niezgodny z art. 194 ust. 2 w związku z art. 10 konstytucji oraz z art. 144 ust. 2 pkt 21 w związku z art. 10 konstytucji oraz z art. 2 i art. 7 konstytucji. 

W ocenie grupy posłów na Sejm brak jest przepisów szczególnych, które pozwoliłyby uznać za sprawę cywilną, w rozumieniu art. 1 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) zagadnienia wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego i powoływania prezesa albo wiceprezesa TK. Podstawy takiej nie stanowi art. 36 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (dalej: u.o.t.p.TK), gdyż dotyczy on jedynie odpowiedniego stosowania przepisów k.p.c. - w zakresie nieuregulowanym w u.o.t.p.TK - do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ograniczenie zawartego w art. 36 u.o.t.p.TK odesłania wyłącznie do kwestii związanych z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym oznacza - zdaniem Wnioskodawców - że ustawodawca świadomie wykluczył stosowanie przepisów k.p.c do zagadnień związanych z organizacją Trybunału Konstytucyjnego, w tym powoływania prezesa albo wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei brak takiego odesłania w ustawie z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że nie jest możliwe stosowanie przepisów k.p.c do kwestii związanych ze statusem sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Wnioskodawcy ponadto wskazują, że domaganie się ustalenia istnienia prawa do wykonywania mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego odnosi się do stosunku publicznoprawnego i nie ma cech realizacji prawa podmiotowego. Z tego względu zachodzi niedopuszczalność drogi sądowej w sprawie, która nie ma charakteru sprawy cywilnej.

W ocenie grupy posłów na Sejm art. 68 § 1 k.p.c. narusza konstytucję w zakresie, w jakim pozwala na badanie prawidłowości aktu urzędowego Prezydenta RP, przez który wykonuje on swą prerogatywę powoływania prezesa oraz wiceprezesa Trybunału. Kwestia ta nie powinna być badana przez sąd, gdy akt urzędowy Prezydenta RP istnieje i został ogłoszony w Monitorze Polskim.

Art. 325 k.p.c. stosowany wprost (do wyroku) lub odpowiednio (do postanowienia czy uchwały) - w zakresie, w jakim pozwala na wydanie rozstrzygnięcia co do prawidłowości procesu wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jego prezesa albo wiceprezesa, czy w procesie głównym czy ubocznym - jest zdaniem wnioskodawców niezgodny z art. 194, art. 144 ust. 3 pkt 21 w związku z art. 10 konstytucji.

Przewodniczący składu orzekającego: sędzia TK Grzegorz Jędrejek, sprawozdawca- sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski.