Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie karne; odmienne traktowanie współsprawców tego samego czynu P 113/15

POSTANOWIENIE
z dnia 10 stycznia 2018 r.
Sygn. akt P 113/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stanisław Rymar – przewodniczący
Piotr Pszczółkowski – sprawozdawca
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 stycznia 2018 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, czy:

1) art. 119 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 9 listopada 2013 r., w zakresie, w jakim nie odnosi wartości skradzionej rzeczy, tj. 1/4 minimalnego wynagrodzenia, do daty popełnienia czynu, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 42 ust. 1 w związku z art. 175 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) art. 2a § 4 w związku z art. 2a § 5 w związku z art. 119 § 1 ustawy – Kodeks wykroczeń, w brzmieniu obowiązującym od 21 marca 2015 r., jest zgodny z art. 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Stanisław Rymar
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz