Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odmowa udziału pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym; prawo do sądu SK 44/15

POSTANOWIENIE
z dnia 6 czerwca 2018 r.
Sygn. akt SK 44/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Małgorzata Pyziak-Szafnicka – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński – sprawozdawca
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 czerwca 2018 r., skargi konstytucyjnej M.M., Ł.J., M.P., D.J., A.A., W.O., S.T., U.P., M.M. i M.K. o zbadanie zgodności:
art. 87 § 3 w związku z art. 302 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) w zakresie, w jakim pozbawia osobę nie będącą stroną prawa do drogi sądowej w przypadku wydania przez prokuratora decyzji o odmowie dopuszczenia do udziału pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

postanawia:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski