Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozstrzygnięcia - związanie sądu pierwszej instancji co do oceny prawnej i wskazań co do dalszego postępowania P 3/16

POSTANOWIENIE
z dnia 17 lipca 2018 r.
Sygn. akt P 3/16

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Leon Kieres – przewodniczący
Grzegorz Jędrejek
Justyn Piskorski – sprawozdawca
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 lipca 2018 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Koninie,

„Czy art. 386 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w zakresie w jakim wiąże sąd pierwszej instancji co do oceny prawnej i wskazań co do dalszego postępowania, jest zgodny z art. 183 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (…)”,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Leon Kieres
Grzegorz Jędrejek
Justyn Piskorski
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
(zdanie odrębne)
Andrzej Zielonacki