Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozstrzygnięcia - związanie sądu pierwszej instancji co do oceny prawnej i wskazań co do dalszego postępowania P 3/16

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny

Pytanie prawne czy przepis art. 386 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego w zakresie w jakim wiąże sąd pierwszej instancji co do oceny prawnej i wskazań co do dalszego postępowania, jest zgodny z art. 183 ust. 1 Konstytucji RP.