Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kodeks Wyborczy SK 8/17

POSTANOWIENIE
z dnia 4 grudnia 2018 r.
Sygn. akt SK 8/17

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Julia Przyłębska − przewodniczący
Grzegorz Jędrejek − sprawozdawca
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 grudnia 2018 r., skargi konstytucyjnej B.M. o zbadanie zgodności:

art. 82 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. − Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112) w zakresie, w jakim:

a) w kontekście wyborów do Sejmu i do Senatu nie dopuszcza innych protestów wyborczych, niż te wniesione z powodu naruszenia niektórych, enumeratywnie określonych przepisów prawa, z art. 101 ust. 2 w związku z art. 101 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji,

b) nie dopuszcza innych protestów wyborczych, niż te wniesione z powodu naruszenia niektórych, enumeratywnie określonych przepisów prawa, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 Konstytucji oraz z art. 2 związku z art. 10 ust. 2 i art. 97 ust. 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Julia Przyłębska
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski