Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Służba cywilna K 6/16

POSTANOWIENIE
z dnia 19 listopada 2019 r.
Sygn. akt K 6/16

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mariusz Muszyński – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski – sprawozdawca
Wojciech Sych,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 listopada 2019 r., połączonych wniosków:
1) grupy posłów o zbadanie zgodności:
a) art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 34) w zakresie, w jakim zmienia art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, ze zm.), a w razie gdyby ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw weszła w życie przed dniem orzekania przez Trybunał – art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy o służbie cywilnej, z art. 2 i art. 153 ust. 1 Konstytucji,
b) art. 1 pkt 12 ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, a w razie gdyby ustawa ta weszła w życie przed dniem orzekania przez Trybunał – art. 53 ustawy o służbie cywilnej, z art. 2 i art. 153 ust. 1 Konstytucji,
c) art. 1 pkt 13 ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, a w razie gdyby ustawa ta weszła w życie przed dniem orzekania przez Trybunał – art. 53a ustawy o służbie cywilnej, z art. 2, art. 60 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 153 ust. 1 Konstytucji,
d) art. 2 ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, a w razie gdyby ustawa ta weszła w życie przed dniem orzekania przez Trybunał – art. 33c ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812, ze zm.), z art. 2 Konstytucji,
e) art. 6 ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji;
2) Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:
a) art. 1 pkt 14 ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim uchyla art. 54 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, z art. 60 i art. 153 ust. 1 Konstytucji,
b) art. 53a ustawy o służbie cywilnej, dodanego przez art. 1 pkt 13 ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, z art. 60 i art. 153 ust. 1 Konstytucji,
c) art. 6 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji, a także z art. 60 i art. 153 ust. 1 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072 oraz z 2019 r. poz. 125) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Mariusz Muszyński
Zbigniew Jędrzejewski
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Wojciech Sych