Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - brak ustawowo zdefiniowanego pojęcia "osoby stosujące przemoc w rodzinie" a tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie K 33/16

POSTANOWIENIE
z dnia 11 marca 2020 r.
Sygn. akt K 33/16

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Julia Przyłębska – przewodniczący
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski – sprawozdawca
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 marca 2020 r., wniosku Rady Miasta Zakopane o zbadanie zgodności:
1) art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, ze zm.) z art. 2 i art. 18 Konstytucji,
2) art. 2 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 i art. 48 ust. 1 Konstytucji,
3) art. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie definiuje osoby stosującej przemoc w rodzinie, z art. 2 Konstytucji,
4) art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim używa nieostrego i niezdefiniowanego pojęcia „ofiara przemocy w rodzinie”, art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim używa nieostrego i niezdefiniowanego pojęcia „rodzina zagrożona przemocą w rodzinie”, art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim używa nieostrego i niezdefiniowanego pojęcia „osoba dotknięta przemocą w rodzinie”, z art. 2 Konstytucji,
5) art. 6 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 16 ust. 2, art. 166 ust. 1, art. 18, art. 71 ust. 1 i art. 31 ust. 1 Konstytucji,
6) art. 9a ust. 3 pkt 3-6, ust. 4, ust. 5, ust. 11 pkt 3-5 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim zezwala na wykonywanie zadań gminy przez osoby, które nie podlegają służbowo organom gminy, z art. 16 ust. 2 zdanie drugie i art. 2 Konstytucji,
7) art. 9a ust. 10 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 16 ust. 2 zdanie drugie i art. 2 Konstytucji,
8) art. 9c ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 i art. 51 ust. 2 Konstytucji,
9) art. 12a ust. 1 i 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2, art. 45 ust. 1 i art. 175 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Julia Przyłębska
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak