Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatki i opłaty lokalne - zasady ustalania podatku od nieruchomości SK 48/15

POSTANOWIENIE
z dnia 5 marca 2020 r.
Sygn. akt SK 48/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Julia Przyłębska – przewodniczący
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Piotr Pszczółkowski
Wojciech Sych – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym, w dniu 5 marca 2020 r., wniosku T S.A. z siedzibą w Warszawie o rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 48/15 (Dz. U. poz. 2432; OTK ZU A/2018, poz. 2), „poprzez wyjaśnienie, że: 1) przedmiotem kontroli konstytucyjności w wyroku nie była norma prawna wywiedziona z art. 1a ust. 1 pkt 2 UPOL w zw. z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego, dlatego wyroku TK nie można rozumieć jako podstawy do uznania za budowlę dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości kontenerów telekomunikacyjnych, z tego powodu, że nazwa «kontener» pojawia się w treści art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego, a zatem 2) art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, bez względu na to, czy został on wymieniony w art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego, jest niezgodny z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84 w związku z art. 217, w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 110 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393) odmówić rozstrzygnięcia wątpliwości co do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 48/15 (Dz. U. poz. 2432; OTK ZU A/2018, poz. 2).

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Julia Przyłębska
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Piotr Pszczółkowski
Wojciech Sych