Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych SK 15/18

POSTANOWIENIE
z dnia 16 lipca 2020 r.
Sygn. akt SK 15/18

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Rafał Wojciechowski – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Stanisław Piotrowicz
Bartłomiej Sochański
Jarosław Wyrembak – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 lipca 2020 r., skargi konstytucyjnej Z.B. o zbadanie zgodności:
art. 53 ust. 4 i art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383) z art. 2, art. 7 i art. 67 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Rafał Wojciechowski
Zbigniew Jędrzejewski
Stanisław Piotrowicz
Bartłomiej Sochański
Jarosław Wyrembak