Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączenie kognicji Sądu Najwyższego w zakresie badania przedawnienia roszczenia jako okoliczności wynikającej z faktów ustalonych w orzeczeniu sądu powszechnego I lub II instancji poprzedzającym postępowanie kasacyjne SK 6/20

POSTANOWIENIE
z dnia 27 października 2021 r.
Sygn. akt SK 6/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Julia Przyłębska – przewodniczący
Jakub Stelina – sprawozdawca
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 października 2021 r., skargi konstytucyjnej O.A. o zbadanie zgodności:
art. 3983 § 3 w związku z art. 39813 § 2 druga część zdania ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.) z art. 45 ust. 1 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Julia Przyłębska
Jakub Stelina
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki