Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączenie kognicji Sądu Najwyższego w zakresie badania przedawnienia roszczenia jako okoliczności wynikającej z faktów ustalonych w orzeczeniu sądu powszechnego I lub II instancji poprzedzającym postępowanie kasacyjne SK 6/20

Podmiot inicjujący postępowanie: O. A.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 3983 § 3 w związku z art. 39813 § 2 druga część zdania ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Oz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.)
z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP.