Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dopuszczalność skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia SK 136/20

POSTANOWIENIE
z dnia 26 października 2021 r.
Sygn. akt SK 136/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Zbigniew Jędrzejewski – przewodniczący
Krystyna Pawłowicz
Piotr Pszczółkowski – sprawozdawca
Wojciech Sych
Rafał Wojciechowski,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 października 2021 r., skargi konstytucyjnej M.J. o zbadanie zgodności:
1) art. 4241 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) w zakresie zwrotu: „a zmiana lub uchylenie tego wyroku w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe”, z:
– art. 45 ust. 1 Konstytucji,
– art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji,
– art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 1 i 2 Konstytucji,
– art. 77 ust. 1 i 2 Konstytucji,
2) art. 4245 § 1 pkt 5 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, z:
– art. 45 ust. 1 Konstytucji,
– art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji,
– art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 1 i 2 Konstytucji,
– art. 77 ust. 1 i 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Zbigniew Jędrzejewski
Krystyna Pawłowicz
Piotr Pszczółkowski
Wojciech Sych
Rafał Wojciechowski