Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zróżnicowanie wysokości świadczenia emerytalnego na skutek korzystania przez ubezpieczonego ze zwolnienia chorobowego ,,przed” lub ,,po” osiągnięciu rocznej podstawy wymiaru składek SK 22/20

POSTANOWIENIE
z dnia 14 grudnia 2021 r.
Sygn. akt SK 22/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stanisław Piotrowicz – przewodniczący
Krystyna Pawłowicz
Justyn Piskorski – sprawozdawca
Bartłomiej Sochański
Wojciech Sych,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 grudnia 2021 r., skargi konstytucyjnej S.M. o zbadanie zgodności:
art. 6 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 pkt 1 lit. a i b w związku z art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, ze zm.) w związku z art. 19 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, ze zm.) z:
1) art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji,
2) art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 67 Konstytucji,
3) art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 67 oraz w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Stanisław Piotrowicz
Krystyna Pawłowicz
Justyn Piskorski
Bartłomiej Sochański
Wojciech Sych