Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Utworzenie parku kulturowego – odszkodowanie za pozbawienie prawa do korzystania z nieruchomości oraz kompensata szkody wynikającej z obniżenia jej wartości SK 31/18

POSTANOWIENIE
z dnia 22 marca 2022 r.
Sygn. akt SK 31/18

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Piotr Pszczółkowski – przewodniczący
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Wojciech Sych
Rafał Wojciechowski – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 marca 2022 r., skargi konstytucyjnej spółki […] sp. z o.o. z siedzibą w Z. o zbadanie zgodności:
art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, ze zm.) w zakresie, w jakim przepis ten różnicuje zakres kompensacji w przypadku gdy do ograniczenia praw, tożsamych przedmiotowo dochodzi w różny sposób, z art. 32 w związku z art. 21 w związku z art. 64 i w związku z art. 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Piotr Pszczółkowski
Krystyna Pawłowicz
(zdanie odrębne do uzasadnienia)
Stanisław Piotrowicz
Wojciech Sych
Rafał Wojciechowski