Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dochodzenie zwrotu spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia w przypadku uwzględnienia skargi kasacyjnej P 12/19

POSTANOWIENIE
z dnia 30 marca 2022 r.
Sygn. akt P 12/19

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Michał Warciński – przewodniczący
Julia Przyłębska
Bartłomiej Sochański
Wojciech Sych – sprawozdawca
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 marca 2022 r., pytania prawnego Sądu Najwyższego:

czy art. 39815 § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, ze zm.) jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1, jak też z art. 176 ust. 1 w związku z art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Michał Warciński
Julia Przyłębska
Bartłomiej Sochański
Wojciech Sych
Andrzej Zielonacki