Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zdolność sądowa organów władzy publicznej SK 120/20

POSTANOWIENIE
z dnia 9 marca 2022 r.
Sygn. akt SK 120/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bogdan Święczkowski – przewodniczący
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina – sprawozdawca
Rafał Wojciechowski,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 marca 2022 r., skargi konstytucyjnej M.J. o zbadanie zgodności:
1) art. 33 i art. 331 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.),
2) art. 199 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460), w zakresie zwrotu „jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej”
– z art. 45 ust. 1, art. 45 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 oraz art. 77 ust. 2 w związku z art. 45 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Bogdan Święczkowski
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Rafał Wojciechowski