Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Bieg okresu warunkowego zawieszenia wykonania kary SK 65/21

POSTANOWIENIE
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Sygn. akt SK 65/21

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Piotr Pszczółkowski – przewodniczący
Justyn Piskorski – sprawozdawca
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 czerwca 2022 r., skargi konstytucyjnej A.Z. o zbadanie zgodności:
art. 69 § 1 i 2 oraz art. 70 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) „w zakresie, w jakim stanowią, że okres próby biegnie od uprawomocnienia się wyroku”, z art. 78 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Piotr Pszczółkowski
Justyn Piskorski
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych