Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Status Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jako sądu P 3/20

POSTANOWIENIE
z dnia 8 grudnia 2022 r.
Sygn. akt P 3/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Julia Przyłębska – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Justyn Piskorski – sprawozdawca
Wojciech Sych
Michał Warciński,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 grudnia 2022 r., pytania prawnego Sądu Najwyższego, czy:
1) art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825, ze zm.) w związku z art. 5 § 1 zdanie drugie, art. 6 § 2, art. 7 § 4, 5 i 6, art. 20, art. 27 § 1, art. 28 § 2 zdanie trzecie, art. 35 § 3 zdanie czwarte, art. 44 § 11, art. 47, art. 48 § 7, art. 55 § 3, art. 76 § 1, art. 98 § 1 i 3 i art. 131 tej ustawy jest zgodny z art. 175 ust. 1 Konstytucji,
2) art. 3 pkt 5 w związku z art. 5 § 1 zdanie drugie, art. 6 § 2, art. 7 § 4, 5 i 6, art. 20, art. 27 § 1, art. 28 § 2 zdanie trzecie, art. 35 § 3 zdanie czwarte, art. 44 § 11, art. 47, art. 48 § 7, art. 55 § 3, art. 76 § 1, art. 98 § 1 i 3 i art. 131 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 175 ust. 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Julia Przyłębska
Zbigniew Jędrzejewski
Justyn Piskorski
Wojciech Sych
Michał Warciński