Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odmowa przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów SK 1/20

POSTANOWIENIE
z dnia 14 grudnia 2022 r.
Sygn. akt SK 1/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bogdan Święczkowski – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Bartłomiej Sochański
Jarosław Wyrembak – sprawozdawca
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 grudnia 2022 r., skargi konstytucyjnej M.K. o zbadanie zgodności:
art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.) z art. 70 ust. 4, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Bogdan Święczkowski
Zbigniew Jędrzejewski
Bartłomiej Sochański
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki