Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dochody jednostek samorządu terytorialnego - sprawozdawczość budżetowa K 43/15

POSTANOWIENIE
z dnia 20 grudnia 2022 r.
Sygn. akt K 43/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bogdan Święczkowski – przewodniczący
Stanisław Piotrowicz – sprawozdawca
Julia Przyłębska
Bartłomiej Sochański
Wojciech Sych,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 grudnia 2022 r., wniosku Rady Miejskiej w Nowym Warpnie o zbadanie zgodności:
1) § 3 ust. 1 pkt 11 lit. b Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119) z:
a) art. 92 w związku z art. 167 ust. 3 oraz w związku z art. 2 Konstytucji, a także art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.),
b) art. 165 ust. 1 w związku z art. 167 ust. 2 Konstytucji,
2) art. 36 ust. 10 w związku z art. 20, art. 21, art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z: zasadą państwa prawnego wywodzoną z art. 2 w związku z art. 167 ust. 2 i 3 oraz w związku z art. 165 ust. 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Bogdan Święczkowski
Stanisław Piotrowicz
Julia Przyłębska
Bartłomiej Sochański
Wojciech Sych