Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Straż gminna – pozbawienie możliwości ujawniania naruszeń przepisów prawa ruchu drogowego przy wykorzystaniu urządzeń rejestrujących K 49/15

POSTANOWIENIE
z dnia 15 grudnia 2022 r.
Sygn. akt K 49/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Julia Przyłębska – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak – sprawozdawca
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 grudnia 2022 r., wniosku Rady Gminy Kobylnica o zbadanie zgodności:
1) art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych (Dz. U. poz. 1335) z:
a) wyrażoną w preambule Konstytucji zasadą pomocniczości,
b) wyrażonymi w preambule Konstytucji wartościami rzetelności i sprawności instytucji publicznych,
c) art. 5 Konstytucji,
d) art. 15 ust. 1 Konstytucji,
e) art. 16 ust. 2 Konstytucji,
f) art. 165 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji,
g) art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji,
2) art. 1 pkt 1 lit. b ustawy powołanej w punkcie 1 z:
a) wyrażoną w preambule Konstytucji zasadą pomocniczości,
b) wyrażonymi w preambule Konstytucji wartościami rzetelności i sprawności instytucji publicznych,
c) art. 5 Konstytucji,
d) art. 15 ust. 1 Konstytucji,
e) art. 16 ust. 2 Konstytucji,
f) art. 165 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji,
g) art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji,
3) art. 1 pkt 1 lit. c ustawy powołanej w punkcie 1 z:
a) wyrażoną w preambule Konstytucji zasadą pomocniczości,
b) wyrażonymi w preambule Konstytucji wartościami rzetelności i sprawności instytucji publicznych,
c) art. 5 Konstytucji,
d) art. 15 ust. 1 Konstytucji,
e) art. 16 ust. 2 Konstytucji,
f) art. 165 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji,
g) art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji,
4) art. 1 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z:
a) wyrażoną w preambule Konstytucji zasadą pomocniczości,
b) wyrażonymi w preambule Konstytucji wartościami rzetelności i sprawności instytucji publicznych,
c) art. 5 Konstytucji;
d) art. 15 ust. 1 Konstytucji,
e) art. 16 ust. 2 Konstytucji,
f) art. 165 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji,
g) art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji,
5) art. 1 pkt 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z:
a) wyrażoną w preambule Konstytucji zasadą pomocniczości,
b) wyrażonymi w preambule Konstytucji wartościami rzetelności i sprawności instytucji publicznych,
c) art. 5 Konstytucji,
d) art. 15 ust. 1 Konstytucji,
e) art. 16 ust. 2 Konstytucji,
f) art. 165 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji,
g) art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji,
6) art. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z:
a) wyrażoną w preambule Konstytucji zasadą pomocniczości,
b) wyrażonymi w preambule Konstytucji wartościami rzetelności i sprawności instytucji publicznych,
c) art. 5 Konstytucji,
d) art. 15 ust. 1 Konstytucji,
e) art. 16 ust. 2 Konstytucji,
f) art. 165 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji,
g) art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji,
7) art. 1 pkt 1 lit. a-c w związku z art. 1 pkt 2 w związku z art. 1 pkt 3 w związku z art. 2 w związku z art. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z:
a) wyrażoną w preambule Konstytucji zasadą pomocniczości,
b) wyrażonymi w preambule Konstytucji wartościami rzetelności i sprawności instytucji publicznych,
c) art. 5 Konstytucji,
d) art. 15 ust. 1 Konstytucji,
e) art. 16 ust. 2 Konstytucji,
f) art. 165 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji,
g) art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji,
8) art. 1 pkt 1 lit. a-c w związku z art. 1 pkt 2 w związku z art. 1 pkt 3 w związku z art. 2 w związku z art. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 w związku z art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) z wywodzoną z art. 2 Konstytucji zasadą przyzwoitej legislacji,
9) art. 1 pkt 1 lit. a-c w związku z art. 1 pkt 2 w związku z art. 1 pkt 3 w związku z art. 2 w związku z art. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z wywodzonym z art. 2 Konstytucji nakazem odpowiedniej vacatio legis i ochrony interesów w toku,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Julia Przyłębska
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki