Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sporządzanie uzasadnień orzeczeń sądowych w ramach tzw. Transkrypcji SK 50/19

POSTANOWIENIE
z dnia 18 stycznia 2023 r.
Sygn. akt SK 50/19

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jakub Stelina – przewodniczący
Stanisław Piotrowicz
Bogdan Święczkowski
Rafał Wojciechowski – sprawozdawca
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 stycznia 2023 r., skargi konstytucyjnej M.J. o zbadanie zgodności:
art. 328 § 11 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, ze zm.) z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Jakub Stelina
Stanisław Piotrowicz
Bogdan Święczkowski
Rafał Wojciechowski
Andrzej Zielonacki