Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Stosowanie sankcji karnych w stosunku do żołnierzy zawodowych, którzy dopuścili się samowolnego opuszczenia swojej jednostki lub wyznaczanego miejsca przebywania albo pozostają poza nim samowolnie P 8/22

POSTANOWIENIE
z dnia 21 lutego 2023 r.
Sygn. akt P 8/22

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Krystyna Pawłowicz – przewodniczący
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski – sprawozdawca
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 lutego 2023 r., pytania prawnego Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie,
czy art. 338 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) jest zgodny z art. 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski