Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Orzekanie przez referendarza sądowego SK 80/21

POSTANOWIENIE
z dnia 8 marca 2023 r.
Sygn. akt SK 80/21

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mariusz Muszyński – przewodniczący
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina – sprawozdawca
Wojciech Sych
Michał Warciński,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 marca 2023 r., skargi konstytucyjnej spółki […] sp. z o.o. z siedzibą w Ł. o zbadanie zgodności:
art. 7673a § 1 i 3 oraz art. 795 w związku z art. 3943 § 2 pkt 2 w związku z art. 3943 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) z art. 176 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 178 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Mariusz Muszyński
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Michał Warciński