Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sposób sporządzania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowalnych, zasady wprowadzania do obrotu lub udostępnianie na rynku krajowym wyrobów budowlanych U 3/20

POSTANOWIENIE
z dnia 28 lutego 2023 r.
Sygn. akt U 3/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Krystyna Pawłowicz – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Wojciech Sych – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 lutego 2023 r., wniosku Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów z siedzibą w Warszawie o zbadanie zgodności:
1) lp. 25 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, ze zm.) w zakresie, w jakim dotyczy kategorii klejów do wyrobów posadzkowych i podłogowych, klejów do wykończenia ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów, oraz lp. 35 tego załącznika z art. 22 w związku z art. 20 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji i art. 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010, s. 389),
2) lp. 35 załącznika nr 1 do rozporządzenia powołanego w punkcie 1 z art. 2 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, ze zm.) w związku z art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.04.2011, s. 5),

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Krystyna Pawłowicz
Zbigniew Jędrzejewski
Wojciech Sych