Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sposób sporządzania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowalnych, zasady wprowadzania do obrotu lub udostępnianie na rynku krajowym wyrobów budowlanych U 3/20

Podmiot inicjujący postępowanie: Polski Związek Producentów Farb i Klejów

Wniosek o zbadanie zgodności:

1) pkt 25 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym w zakresie, w jakim dotyczy on kategorii klejów do wyrobów posadzkowych i podłogowych, klejów do wyrobów do wykończenia ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów oraz pkt 35 tego załącznika
z art. 22 w związku z art. 20 w związku z art. 31 ust. 3; art 32 ust. 2 w związku z art 31. ust. 3 Konstytucji RP; art 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej; art 4 ust. 1, art 60 lit. e oraz tabela 1 załącznika IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG;

2) pkt 35 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa wymienionego w punkcie 1
z art. 2 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych w związku z art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wymienionego w punkcie 1.