Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sądowa kontrola orzeczeń referendarza sądowego w przedmiocie skargi na czynności komornika sądowego P 21/17

POSTANOWIENIE
z dnia 27 czerwca 2023 r.
Sygn. akt P 21/17

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Julia Przyłębska – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak – sprawozdawca
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 czerwca 2023 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie:
czy art. 7673a zdanie pierwsze ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, ze zm.) w zakresie, w jakim na orzeczenie referendarza sądowego nie przysługuje skarga, jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Julia Przyłębska
Zbigniew Jędrzejewski
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki