Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zróżnicowanie biernego prawa wyborczego wójtów, skazanych na karę inną niż kara pozbawienia wolności, w zależności od tego czy wyrok stał się prawomocny przed, czy po wejściu w życie ustawy nowelizującej ustawę – Kodeks wyborczy K 10/22

POSTANOWIENIE
z dnia 4 października 2023 r.
Sygn. akt K 10/22

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jakub Stelina – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Krystyna Pawłowicz
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 października 2023 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:
art. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 273) z art. 32 ust. 1 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Jakub Stelina
Zbigniew Jędrzejewski
Krystyna Pawłowicz
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki