Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rozpoznanie zażalenia na postanowienia sędziego-komisarza przez sąd upadłościowy jako sąd drugiej instancji SK 98/22

POSTANOWIENIE
z dnia 17 kwietnia 2024 r.
Sygn. akt SK 98/22

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Zielonacki – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Piotr Pszczółkowski – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 kwietnia 2024 r., skargi konstytucyjnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w G. o zbadanie zgodności:
art. 222 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 18 zdanie drugie i w związku z art. 134 ust. 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228, ze zm.) z art. 2, art. 45 ust. 1 i art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Andrzej Zielonacki
Zbigniew Jędrzejewski
Krystyna Pawłowicz
(zdanie odrębne)
Stanisław Piotrowicz
Piotr Pszczółkowski