Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rozpoznanie zażalenia na postanowienia sędziego-komisarza przez sąd upadłościowy jako sąd drugiej instancji SK 98/22

Podmiot inicjujący postępowanie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Skarga Konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 222 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 18 zdanie drugie i w związku z art. 134 ust. la ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1228, ze zm.), z art. 2, art. 45 ust. 1 i art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.