Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Blankietowy charakter normy prawnej zawartej w art. 97 kodeksu wykroczeń, który odsyła do prawa o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych SK 80/20

POSTANOWIENIE
z dnia 15 maja 2024 r.
Sygn. akt SK 80/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Zielonacki – przewodniczący
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Rafał Wojciechowski – sprawozdawca
Jarosław Wyrembak,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 maja 2024 r., skargi konstytucyjnej M.B. w sprawie zgodności:
1) art. 97 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618, ze zm.) „w całości tj. w zakresie, w jakim jest on normą blankietową odsyłającą do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym [Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.] oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, tj. w zakresie przyjętego rozwiązania normatywnego (modelu normatywnego – normy blankietowej)”,
2) art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń „w części, w której odsyłając do [ustawy – Prawo o ruchu drogowym] (…), która nie ma charakteru prawnokarnego umożliwia stosowanie wykładni rozszerzającej”,
3) art. 65 § 2 ustawy Kodeks wykroczeń, „w zakresie braku precyzji znamion czynu zabronionego, tj. wymienienia jakie dokumenty są dokumentami stwierdzającymi tożsamość”
– z art. 42 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 oraz w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Andrzej Zielonacki
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak